V nedávné době se stalo, že někteří z investorů investovali své mnohdy velmi složitě našetřené peníze do projektů společnosti Unique Global Investment, s.r.o., které neměly působnost jen v České republice, ale také na Slovensku, Rakousku, Německu, Belgii apod. Podle všech indicií, které dosud Policie České republiky má, jedná se o velmi nekalý a neseriózní projekt trestněprávní povahy, na kterém mnozí z vás ztratili významné finanční prostředky.

PF 2024

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám veselé Vánoce, šťastný a úspěšný rok 2024.

Tým advokátní kanceláře JUDr. Pavla Bracha, LL.M.

JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát, je nadále oprávněn i po 1.1.2023 provádět autorizovanou konverzi dokumentů na žádost podle § 25c zákona o advokacii se zkouškou složenou podle § 30 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Pro klienty se z praktického hlediska nic nemění.

Ústavní soud nálezem ze dne 14. 12. 2022, spis. značka: II. ÚS 1199/22, rozhodl o tom, že se ruší předchozí soudní rozhodnutí v trestní věci o vydání vydávané osoby k trestnímu stíhání do Ruské federace. Vydávaná osoba argumentovala u Ústavního soudu tím, že může hrozit reálné nebezpečí špatného zacházení ve smyslu porušení jeho základních lidských práv. Při rozhodování Ústavního soudu o tom, zda vydání stěžovatele do Ruské federace nebrání některý z důvodů nepřípustnosti vydání podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, bylo rozhodné, že dne 24. 2. 2022, tedy v době před napadeným usnesením druhoinstančního soudu, začala doposud trvající vojenská invaze Ruské federace na území Ukrajiny.

Provozovatel internetového vyhledávače je povinen odstranit odkaz na informace zahrnuté v obsahu, na nějž je odkazováno, jestliže žadatel prokáže, že jsou zjevně nepravdivé. Takový důkaz však nemusí vyplývat ze soudního rozhodnutí vydaného proti vydavateli internetové stránky. právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem, nýbrž musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality vyváženo s ostatními základními právy. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů například výslovně stanoví, že právo na výmaz je vyloučeno, jestliže je zpracování nezbytné mimo jiné k uplatnění práva týkajícího se svobody informací.

Ústavní soud v České republice rozhodl, že pokud soudy rozhodují o náhradách podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, není možné, aby se letecká společnost úspěšně ubránila nárokům poškozených cestujících jen na základě jediného důkazu, a to záznamu o letu vyhotoveného žalovanou leteckou společností. Takový postup soudu by byl tendenční, protože se opírá jen o jediný důkaz, který navíc může žalovaná letecká společnost vytvářet, opravovat či jinak údaje v něm uvedené manipulovat, což odporuje smyslu a účelu nařízení.

pdfNález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2022, spis. značka: I. ÚS 1768/22.

Kancelář JUDr. Pavla Bracha, LL.M. již dlouhodobě poskytuje právní služby distributorům přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele. Těmto klientům poskytuje právní služby zejména v operativních věcech, v implementaci právních předpisů do jejich podnikání a také radí v oblasti plnění povinností v rámci dodržování správného a bezpečného nakládání s přípravky s vyloučením možných rizik na zdraví lidí, zvířat a životního prostředí.

I naše advokátní kancelář se setkává s touto otázkou poměrně často. Klade si vždy v rámci obhajoby klienta otázku, zda je zde namístě úsudek policie či státního zastupitelství o tom, že je třeba trestní stíhání vést vazebně a zda nelze jednak zcela od vazby úplně upustit, a když to není objektivně možné, zda takovou vazbu nelze nahradit.

Stále častěji se rodič obrací na naši advokátní kancelář s požadavkem na úpravu střídavé péče o nezletilé dítě. V praxi to znamená, že po určitou delší dobu v měsíci bude nezletilé dítě u jednoho rodiče a po určitou dobu u druhého z nich. V podstatě tak má nezletilé dítě dva domovy. Jedná se o institut, který má velmi evoluční vývoj, kdy se k němu soudy kloní stále častěji, pokud má aspoň jeden z rodičů o takovou formu výchovy o nezletilé dítě zájem a jsou-li k tomu vhodné podmínky. A právě o tyto podmínky jde, neboť mohou být určité podmínky, které takové formě výchovy mohou bránit. Soudy v České republice tak ale nemohou podle Ústavního soudu vyloučit střídavou péči pouze s obecným odkazem na nižší věk dítěte, ledaže se jedná o dítě závislé na matce z důvodu kojení.

Poslední dobou se rozmáhá rozšiřování různých podob nepravd, polopravd a často jejich autor je přesvědčen to tom, že se jedná o pravdu, byť si i může být vědom toho, že je to přímo lež, a to dokonce i účelově rozšiřována. Zapomíná se ale na to, že u závažných nenávistných projevů musí být lidská důstojnost a soukromý život poškozených chráněny i prostředky trestního práva. V rámci projednávání ústavní stížnosti proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, kterou podala poškozená osoba, Ústavní soud rozhodl tak, že obecně nelze tolerovat vulgární výhrůžky.

Mnozí podnikatelé již asi postřehli, že v únoru 2022 v rámci Rady EU byl dohodnut postoj k návrhu směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, který vypracovala Evropská komise. Tento návrh směrnice doplní evropskou strategii v oblasti udržitelného financování. Cílem návrhu směrnice je, aby podniky s více než 250 zaměstnanci nebo kótované podniky měly povinnost převést svou environmentální a sociální politiku, jakož i politiku správy a řízení, do standardizovaných, odůvodněných a ověřených informačních dokumentů. To znamená větší transparentnost pro občany, spotřebitele a investory, aby podniky mohly plnit svou úlohu ve společnosti.

Vážení klienti, advokátní kancelář JUDr. Pavla Brach, LL.M., tímto oznamuje, že dne 20. 7. 2022 Úřad průmyslového vlastnictví provedl zápis slovní ochranné známky „BRACH LEGAL“. Uvedenou ochrannou známku je tedy na území České republiky a dále ze zahraničí s přesahem na území České republiky oprávněn užívat jen JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát. Každý, kdo tuto ochrannou známkou použije ke své činnosti bez souhlasu JUDr. Pavla Bracha, LL.M., advokáta, se dopouští porušení práv k ochranné známce a naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podle § 268 trestního zákoníku (Porušení práv k ochranné známce a jiným označením).

pdfOsvědčení o zápisu ochranné známky

Dne 7. 3. 2022 mně bylo avizováno, že došlo na území Belgie ke zneužití jména mé osoby a k porušení autorského práva k webovým stránkám advokátní kanceláře JUDr. Pavla Bracha, tím, že byly zfalšovány a zobrazovány na jiných doménových jménech, která mohou vyvolat v klientech dojem, že mně patří. V této souvislosti došlo u osob neznalých věci k vylákání vysoké částky v EUR, kdy mělo dojít prostřednictvím mé osoby k zaplacení dluhu vůči státu z důvodů daňových, přičemž se staly spíše obětí zásadního podvodu.

V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že nikdy v takových případech nežádáme platbu na náš účet, pokud se nejedná o žádané a tím i oprávněné platby odměny advokáta, o které by klient před tím nevěděl, anebo platby do advokátní úschovy na základě písemně uzavřené smlouvy o správě peněz.

Dále nepřijímám finanční půjčky, úvěry ani jiné finanční závazky, které musí být ode mne splaceny. Zároveň uvádím, že neuzavírám žádné smlouvy mezi nepřítomnými osobami (např. přes internet a e-mail) a smlouvy uzavírám v listinné podobě.

Vždy dbejte vysoké míry opatrnosti a pokud si nejste jisti e-mailem, který jste měli od mé advokátní kanceláře dostat, prosím, raději mě ještě jednou kontaktujte, určitě Vám podám další potřebné informace.

V případě pochybnostech ohledně osoby, se kterou jednáte, anebo uzavíráte smlouvy, prosím, nechte si prokázat totožnost takové osoby osobním či identifikačním průkazem potvrzující totožnost jednající osoby.

Pokud s klienty z nějakého důvodu nevedeme osobní komunikaci, pak i tak si ale vždy zakládám na tom, že se snažím demonstrovat naprostou otevřenost své osoby i své činnosti vůči klientům, přičemž transparentnost žádám i od klienta či zájemce o právní služby.

Současně s tím upozorňuji na to, že oficiální e-mailová adresa mé advokátní kanceláře zní Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a oficiální webové stránky mé advokátní kanceláře jsou pod doménovým jménem www.brachlegal.cz.

Současně s tím upozorňuji, že jsem zapsán v seznamu advokátů vedeném u České advokátní komory, jako orgánu veřejné kontroly, kde se také uvádí oficiální kontakt na mou advokátní kancelář a které můžete si dohledat pod tímto odkazem.

JUDr. Pavel Brach, advokát

Poměrně často se klienti obrací na kancelář JUDr. Pavla Bracha, advokáta, s dotazem, jak je to v situaci, kdy kupují, či dokonce koupili nemovitou věc (většinou je to třeba chalupa, chata), k níž ovšem nemají přístup po veřejné cestě. Obecně podle § 1032, odst. 1 občanského zákoníku platí, že soud nepovolí nezbytnou cestu, pokud převýší škoda na nemovité věci souseda zřejmě výhodu nezbytné cesty, pokud si stav dotyčný, který nezbytnou cestu žádá, způsobil nedostatkem přístupu z hrubé nedbalosti či úmyslně, anebo, pokud takový žádá nezbytnou cestu jen za účelem pohodlnějšího spojení. K tomuto posledně uvedenému se vyjadřovala i judikatura (založená zejména na rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2016, sp. zn. 22 Cdo 1499/2015).

Za nouzového stavu a stavu ohrožení státu lze podle zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona, mj. omezit svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací. Vláda je oprávněna v době trvání nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu nařídit zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území (§ 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona). Vláda takto může rozhodnut usnesením vyhlašovaným ve Sbírce zákonů.

Právní úprava smluv uzavíraných adhezním způsobem je aplikovatelná i na smluvní vztahy mezi podnikateli, a to za předpokladu, že jsou kumulativně naplněny dvě podmínky: (i) podmínka adhezní kontraktace ve smyslu § 1798 odst. 1 o. z. a (ii) podmínka podstavení druhé smluvní strany jakožto slabší strany ve smyslu § 433 o. z.

Od 1. 6. 2021 bude účinný nový zákon o evidenci skutečných majitelů (implementace směrnice AML 5). Toto je zásadní pro podnikatele podnikajících zejména v rámci právních uskupení – obchodních korporací (společností) a kteří do nynějška byli kryti zápisy jiných osob v obchodním rejstříku při vědomí, že oni sami v obchodním rejstříku vidět být nejsou a ani nechtějí být vidět.

V České republice některá protiprávní jednání nejsou hodnocena jako trestný čin, ale jako přestupek. Přestupky jsou řešeny správními orgány státu či při obcích. Přestupky, které mají nižší společenskou závažnost, lze postihnout peněžitou pokutou či jinou sankcí nepeněžitého charakteru. Pokud jde o přestupky, za které nelze uložit pokutu více než 100000 Kč, se považují za přestupky méně závažného charakteru a lze se jimi bránit u krajských soudů (v Praze u Městského soudu v Praze) správní žalobou, o které rozhoduje samosoudce takového prvoinstančního soudu.

Splňuje-li nemajetná osoba zákonné podmínky pro ustanovení zástupce, je třeba respektovat její rozumně odůvodněnou volbu konkrétního advokáta.

Splňuje-li tedy účastník řízení předpoklady pro ustanovení zástupce podle § 30 občanského soudního řádu a požádá-li o ustanovení konkrétní osoby svým zástupcem, přičemž tuto žádost opře o rozumné a věcně oprávněné důvody, pak je soud zpravidla povinen takové žádosti vyhovět. Nevyhoví-li, je povinen své rozhodnutí přezkoumatelným způsobem odůvodnit, jinak poruší právo účastníka na soudní ochranu ve spojení s jeho právem na právní pomoc.

pdfNález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1866/20, ze dne 1. 9. 2020

Zdroj: https://www.profipravo.cz

Vyžaduje-li účinná obhajoba advokáta prolomení povinnosti mlčenlivosti advokáta dle § 21 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, pak právo advokáta na obhajobu dle čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod nad touto povinností převáží. I v takových případech však advokát musí dbát oprávněných zájmů svého klienta a z povinnosti mlčenlivosti je vyňat jen v rozsahu nutném pro svou účinnou obhajobu. Tento rozsah je zásadně advokát oprávněn posoudit sám, a odpovědnost za porušení povinnosti mlčenlivosti proto nese jen tehdy, jestliže ZJEVNĚ ZNEUŽIL svého práva k účelu nezpůsobilému k jeho účinné obhajobě přispět.