Provozovatel internetového vyhledávače je povinen odstranit odkaz na informace zahrnuté v obsahu, na nějž je odkazováno, jestliže žadatel prokáže, že jsou zjevně nepravdivé. Takový důkaz však nemusí vyplývat ze soudního rozhodnutí vydaného proti vydavateli internetové stránky. právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem, nýbrž musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality vyváženo s ostatními základními právy. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů například výslovně stanoví, že právo na výmaz je vyloučeno, jestliže je zpracování nezbytné mimo jiné k uplatnění práva týkajícího se svobody informací.

Práva subjektu údajů na ochranu soukromého života a osobních údajů obecně převažují nad legitimním zájmem uživatelů internetu, kteří mohou mít zájem na přístupu k předmětným informacím. Tato rovnováha nicméně může záviset na relevantních okolnostech každého případu, zejména na povaze této informace a její citlivosti v souvislosti se soukromím subjektu údajů, jakož i na zájmu veřejnosti mít k této informaci přístup, jenž se může lišit zejména v závislosti na úloze, kterou má tato osoba ve veřejném životě. Právo na svobodu projevu a informace však nelze vzít v úvahu, jestliže se ukáže, že jsou nepravdivé alespoň některé z informací, které jsou zahrnuty v obsahu, na nějž je odkazováno, a které nemají podružný význam. V případě, že osoba, která požádala o odstranění odkazu z výsledků vyhledávání, předloží relevantní a dostatečné důkazy, jež jsou způsobilé podpořit její žádost a dokládají zjevnou nepravdivost informací obsahu, na nějž je odkazováno, je tedy provozovatel vyhledávače povinen této žádosti vyhovět. To platí tím spíše, když subjekt údajů předloží soudní rozhodnutí, které konstatuje nepravdivost těchto informací. Pokud jde o zobrazení fotografií ve formě náhledů („thumbnails“), Soudní dvůr zdůraznil, že zobrazení fotografií subjektu údajů ve formě náhledů na základě vyhledávání podle jména může představovat zvlášť závažný zásah do práv na ochranu soukromého života a osobních údajů této osoby.

Zdroj: pdfTisková zpráva Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 12. 2022, č. 197/2022.