Jak Vás kontaktovat?

Jestliže uvažujete, jak mě oslovit poprvé, pak postačí, když mně zašlete e-mailovou zprávu na adresu - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., anebo se na mne obrátíte telefonicky na telefonním čísle (+420) 603 920 698. Vedle toho lze použít kontaktní formulář na těchto internetových stránkách, anebo mi také lze zanechat zprávu prostřednictvím stránek na Facebooku, anebo lze napsat či zavolat prostřednictvím WhatsApp anebo Viber. Odpovídám a reaguji na dotazy zpravidla velmi rychle. Odpovídám a reaguji na dotazy zpravidla velmi rychle.

Jak se stanoví cena Vašich služeb?

Odměnu za právní služby zpravidla účtuji v hodinových sazbách. Jsem ochoten sjednat s klientem také úkonovou, anebo také fixní odměnu za předpokladu, že rozsah služeb je předem znám a je možné kvalifikovaně určit objem práce (např. u sepisu smluv). Poskytnu-li Vám předběžný odhad časové náročnosti služeb zpoplatněných hodinovými sazbami, činím tak po odborném posouzení, nejde však o dohodu o fixní odměně. Ve výjimečných případech je možné poskytnout právní službu také na základě výsledku věci, anebo hodnoty věci. Použití tohoto mechanismu ale závisí na mém výlučném uvážení. Jsem plátce DPH, proto se sazby odměn vždy zvyšují o DPH v zákonné výši. Cestovní a jiné výlohy související s právní pomocí nejsou součástí odměny, ledaže bych se v konkrétních případech dohodl jinak.

Za jakých podmínek budou náklady právního zastoupení nahrazeny protistranou?

V rámci soudního řízení soud obvykle uloží straně, která neuspěla, povinnost nahradit úspěšnému účastníkovi náklady spojené se sporem, včetně odměny advokáta. Náhrada nákladů se ovšem stanoví jako fixní částka nebo jako procento z hodnoty předmětu sporu, náhrada tedy nemusí korespondovat s odměnou, kterou si dohodneme – může být nižší nebo vyšší. Je-li náhrada nižší než sjednaná odměna, nese rozdíl ve svůj neprospěch klient.

Jak jsou informace, které Vám poskytneme, chráněny před vyzrazením?

Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním právních služeb. Advokát tedy nesmí sdělovat důvěrné informace nebo obsah dokumentů, které mu klient zpřístupní, třetím osobám či dokonce orgánům veřejné moci. Jediným, kdo je oprávněn zprostit advokáta povinnosti mlčenlivosti, je sám klient nebo jeho právní nástupce, resp. dědic po klientovi – fyzické osobě.

Můžete odmítnout klientovi poskytnout právní službu?

Jestliže mě oslovíte se žádostí o zastupování, nemusím Vám vždy vyhovět. Podle zákona o advokacii mohu poskytnutí právních služeb odmítnout (tedy pokud nám nebyl ustanoven soudem nebo určen Českou advokátní komorou) a ani nemusím sdělit proč tak činím. V určitých případech vymezených zákonem o advokacii Vás dokonce odmítnout musím - a to hlavně pokud hrozí takzvaný střet zájmů, anebo jestliže si jsem jist, že na Vaši věc odborně či časově nestačím. Jakmile Vám už ale své služby poskytuji, nemohu smlouvu o poskytování právních služeb „zničehonic“ vypovědět. Důvody k podání výpovědi mně totiž striktně určuje zákon o advokacii - může to být například v případě, že byste po mně chtěli nějaký protizákonný postup. Klient naproti tomu může smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoli a bez udání důvodu. Ve smlouvě může být také stanovena výpovědní lhůta (nesmí být delší než tři měsíce).

Jsou součástí Vašich služeb také notářské úkony?

Zákon předepisuje pro určitá právní jednání formu notářského zápisu (např. společenská smlouva při založení obchodní společnosti) a v těchto situacích je třeba využít služeb notáře. S notáři standardně spolupracuji a v případě potřeby jsem schopen zajistit vyhotovení notářských zápisů, závětí a provedení jiných notářských úkonů, popř. zprostředkovat úschovu peněžních prostředků u notáře. Mým záměrem je poskytovat advokátní služby komplexně, aby klienti nebyli zatěžováni záležitostmi, které by je zbytečně zatěžovaly. Podobným způsobem obstarám rovněž servis účetních, auditorů, daňových poradců, znalců a tlumočníků, zeměměřičů nebo exekutorů.

Provádíte ověřování pravosti podpisů a ověřování shody kopií s listinou?

V souvislosti se svými službami v rámci své advokátní praxe zajišťuji i činnost zákonem srovnatelnou s ověřováním pravosti podpisů (tzv. prohlášením o pravosti podpisu podle zákona o advokacii). Jestliže připravuji např. pro klienta smlouvu o převodu nemovitostí, osvědčím i pravost podpisů stran na této smlouvě (ověřím podpisy). Prohlášení o pravosti podpisu má stejné účinky jako úřední ověření podpisu. Prohlášení podpisu lze připojit na jakoukoli listinu bez ohledu na to, zda zákon úředně ověřený podpis pro konkrétní úkon požaduje nebo ne. Advokáti ze zákona nedisponují oprávněním ověřovat shodu kopie s listinou. Tuto činnost vykonávají notáři, obecní úřady, městské úřady, jakož i střediska tzv. Czech Pointu (např. pobočky pošty).

Poskytujete poradenství ohledně cizího práva?

Poskytuji poradenství v právu Evropské unie, a to v bezprostředně nejdůležitějším rozsahu. V dané oblasti tak především poskytuji právní poradenství v oblasti dotýkající se přípravků na ochranu rostlin, pesticidů a herbicidů a dále jejich uvádění na trh a distribuce. Právo přípravků na ochranu rostlin je v současné době regulováno především nařízeními i dalšími obecně závaznými právními předpisy orgánů Evropské unie. Právo přípravků na ochranu rostlin a distribuce pesticidů je v současnosti velmi složitou právní disciplínou a v dané oblasti mám již pokročilé zkušenosti. Dále také v oblasti soukromého práva, a to konkrétně zejména týkajícího se smluv mezi subjekty z různých členských států Evropské unie, úpravy volby práva mezi těmito subjekty i uznání a výkonu rozhodnutí - rozsudků a usnesení soudů států Evropské unie v České republice.

Poskytujete advokátní úschovy a jsou bezpečné?

Klientům nabízím úschovy peněz a dokumentů v souvislosti s prodejními a jinými transakcemi. Zřizování a vedení advokátních úschov je upraveno příslušnými předpisy České advokátní komory (obdobně jako v případě notářských úschov). Každý advokát je kromě toho povinně pojištěn proti škodám, které mohou klientovi vzniknout v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Jakými pravidly jsou advokáti vázáni?

Základní právní úprava advokátní profese je obsažena v zákoně o advokacii. Česká advokátní komora, jako profesní organizace všech advokátů mj. vykonávající veřejnou správu na úseku advokacie, kromě toho stanovila advokátům formou stavovských předpisů řadu dalších povinností (např. pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů). Na internetových stránkách České advokátní komory (www.cak.cz) je možné nalézt úplné znění zákona o advokacii a všech stavovských předpisů, kterými se musí advokát vždy řídit. Doporučuji k nahlédnutí.