JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát, zahájil svou samostatnou advokátní praxi v roce 2013 (od 1. 1. 2013). V té době byl ovšem už zkušeným a práva znalým právníkem, připraveným plnohodnotně pomáhat svým klientům v nové pozici samostatného advokáta. V současnosti je advokátní kancelář JUDr. Pavla Bracha, LL.M., kanceláří s několika zaměstnanci a několika stovkami klientů, kterým za dobu existence své praxe poskytl anebo kontinuálně poskytuje v nějaké formě právní pomoc.

JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát, je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde v roce 2001 obhájil diplomovou práci a byl mu udělen akademický titul „Mgr.“, v roce 2003 obhájil rigorózní práci a byl mu udělen akademický titul „JUDr.“ a v roce 2022 obhájil závěrečnou práci v rámci dvouletého mezinárodně uznávaného kursu (v oboru „LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií“ na téma kyberkriminality) a byl mu udělen titul „LL.M.“ uváděný za jménem.

V současné době advokátní kancelář JUDr. Pavla Bracha, LL.M., poskytuje klientům různých národností celou škálu právních služeb.

Pro advokátní kancelář JUDr. Pavla Bracha, LL.M., je zásadní, aby byli klienti v souvislosti s poskytováním právních služeb spokojeni. Na to JUDr. Pavel Brach, LL.M., klade zásadní důraz, i když klienti musí být včas poučováni o tom, že jsou někdy situace stěží pro klienty obhajitelné už proto, že takové situace, od kterých se klienti dostali, prostě jsou a že advokátní kanceláři nezbývá nic jiného, než klientům pomoci prostě tak, jak jen lze. Advokát JUDr. Pavel Brach, LL.M. i jeho pracovníci postupují ve věcech tak, aby při řešení věci vynaložili veškeré znalosti a zkušenosti, které získali, na to, aby co nejlépe poskytli právní služby. Z tohoto důvodu se počet spokojených klientů JUDr. Pavla Bracha, LL.M., advokáta, každým rokem zvyšuje a potěšující je, když se klienti na něj se svými právními problémy opakovaně obrací s důvěrou.

Samozřejmostí advokátní kanceláře je dodržování právních povinností stanovených předpisy, které upravují výkon advokacie, a dále povinnost mlčenlivosti, kterou je advokát vázán téměř úplně. Samozřejmostí je, že je JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát, profesně pojištěn u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, a to až do výše pojistné částky ve výši 10000000,- Kč (s 2% spoluúčastí, minimálně 2000 Kč). Takže v případě vzniku škody při výkonu advokacie může mít klient jistotu náhrady škody případně vzniklé činností advokáta.

JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát, využívá svých znalostí z oblasti korporátního práva, obchodního práva, občanského práva i práva dědického, z dříve vykonávané praxe notářského koncipienta i praxe advokátního koncipienta.

JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát, a jeho advokátní kancelář poskytují právní služby také oblasti práva životního prostředí, zemědělského práva, práva rostlinolékařského, anebo při zastupování klientů zejména v přestupkových řízeních vedených zejména u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského anebo u Ministerstva zemědělství České republiky.

Významnou měrou se rovněž JUDr. Pavel Brach, LL.M., a jeho advokátní kancelář, zabývají přestupkovým právem, a to zejména na úseku dopravních přestupků a přestupků souvisejících s provozem vozidel, na úseku přestupků v rámci občanského soužití, a v neposlední řadě na úseku přestupků při porušování právních předpisů na úseku zemědělského práva, jakož i práva životního prostředí. Vzhledem k okolnosti, že JUDr. Pavla Bracha, LL.M., advokát, poskytuje právní služby několika obcím, tak se zabývá i právem komunálním.

JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát, také působí také jako obhájce v trestních věcech, přičemž jako advokát je také zapsán v seznamu státem pověřovaných obhájců u některých soudů v Praze.

JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát, je rovněž advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném u Nejvyššího správního soudu pro ustanovování nemajetným osobám pro řízení před správními soudy. Je rovněž advokátem zapsaným ve velmi využívaném a osvědčeném seznamu advokátů vedeného u Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, a to již od roku 2013.

V současné době se lze se mnou, anebo s mými spolupracovníky kontaktovat v mé kanceláři, jejíž poloha je na okraji Prahy. To proto, abych umožnil klientům bezstarostně a poklidně zaparkovat, což v současné vnitřní Praze není skoro možné.

Krátké CV:

JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát
Narozený v roce 1976.
Absolvent Střední odborné školy Náhorní (obor Knihkupce, maturita: 1994).
Absolvent Soukromého gymnázium Minerva (obor Veřejná správa a právo, maturita: 1996).
Absolvent Právnické fakulty Masarykovy Univerzity (obor Právo, Mgr. 2001, JUDr. 2003, LL.M. 2022).
Praxe notářského koncipienta: 2001 – 2004.
Praxe advokátního koncipienta: 2004 – 2012.
Samostatná praxe advokáta: od 1. 1. 2013.
Jazykové znalosti: český jazyk (mateřský jazyk), německý jazyk (aktivně), anglický jazyk (nižší komunikační úroveň), ruský jazyk (základy).

- JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát -