Samostatnou advokátní praxi jsem zahájil v roce 2013, byť určitě jsem tak nekonal bez zkušeností a znalostí, kterých bylo již v té době více než hodně a bylo již třeba je naplno využít. Stalo se tak po důkladné úvaze, která se zajisté vyplatila. To také zcela odpovídá tomu, že již začínám být ve věku středním, v němž již hodlám realizovat zcela jasná a zcela rozmyšlená nejen životní rozhodnutí. Taková zralá rozhodnutí jsou pak vždy ku prospěchu nejen mému, ale zejména ku prospěchu svých klientů. Klienti mohou v současné době na mne ocenit nejen širokou škálou znalostí nejen z oblasti advokacie, resp. i dřívější praxe notářské, které mám já a i mí spolupracovníci, ale především celkový rozhled ve společenském dění nejen u nás, ale i v zahraničí, kam velmi rád jezdím a tady sbírám různorodé podněty a zkušenosti. Ostatně je o mně známé, že při svých jazykových znalostech, tedy při znalosti českého jazyka, německého jazyka, anglického jazyka a jak jsem na cestách zjistil, tak i při základní znalosti ruského jazyka, hodně čtu zahraniční nejen odborný tisk, ale i tisk populární, což mi uvedený rozhled velmi rozšiřuje. Velmi rád srovnávám, co je v zahraničí nového a zajímavého a co tady chybí a co by tady mohlo být též, přičemž často mi takové srovnávání dodává sílu do další práce, abych s určitými nedostatky, anebo i chybami bojoval.

Velmi rád fotografuji, takže některé poznatky, které získávám, se snažím přenášet obrazem na jiné, aby i tito poznali, jak dokážu vnímat realitu, přírodu i umění, které navíc považuji za kult a vyjádření člověka a které někdy i člověka dělá. O takové poznatky se velmi rád s dalšími dělím a ukazuji jim, co člověk umí, anebo co někde jinde člověk může umět.

V současné době má advokátní kancelář poskytuje celou škálu právních služeb pro klienty. Jsem velmi rád, že počet mých spokojených klientů se každým rokem početně rozšiřuje, a že mnozí ze stávajících se vrací, pokud již jim nějaký problém vyvstane. Samozřejmě, je vlastně často velmi smutné, že musím pro klienty řešit nějaký právní problém, ale vždy jsem hrdý na to, že když již taková situace vznikne, se klient zrovna vrací ke mně. Je to důkaz toho, že mi lze plně důvěřovat, a to nejen pro mou osobu i mých spolupracovníků, kvalitu právních služeb poskytovaných mou advokátní kanceláří, ale i toho, že dokáži dodržet zákonné pravidlo povinnosti mlčet, a to i když informace po mne vyžadují policie, státní zastupitelství, soudy, někdy dokonce i samotní příbuzní klienta, který se ocitl v nějaké neblahé situaci. To ovšem neplatí pro případ, že klient sdělí, že tuto povinnost dodržovat vůči někomu nemám. Klient se ale ke mně vrací i pro to, že jsem žádnému z nich v souvislosti s výkonem advokacie nezpůsobil škodu. Ostatně i na to jsem pojištěný u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, a to až do výše pojistné částky ve výši 10000000,-- Kč (s 2% spoluúčastí, minimálně 2000 Kč).

Svých znalostí z dříve vykonávané praxe notářského koncipienta využívám v oblasti korporátního práva, obchodního práva, občanského práva i práva dědického. Můj vztah k přírodě, urbanismu i architektuře lze shledávat, pokud klientům poskytuji právní služby a poradenství v oblasti životního prostředí, zemědělského práva, práva rostlinolékařského i práva stavebního, anebo při zastupování klientů v řízeních vedených zejména u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského anebo u Ministerstva zemědělství České republiky.

Není možné opomenout, že se významnou měrou také zabývám přestupkovým právem, a to nejen jako obhájce pachatelů přestupků. V minulosti jsem také publikoval na téma správního práva a nyní na objednávku také příležitostně přednáším distributorům přípravků na ochranu rostlin, pesticidů, o právních otázkách, které se týkají přípravků na ochranu rostlin, jejich uvádění na trh, skladování a prodeje. Své klienty rovněž zastupuji v přestupkových řízeních zejména na úseku dopravních přestupků a přestupků souvisejících s provozem vozidel i na úseku přestupků v rámci občanského soužití.

Působím jako obhájce v trestních věcech, přičemž jako advokát jsem zapsán v seznamu státem pověřovaných obhájců u některých soudů v Praze. Dále také působím jako člen komisí pro projednávání přestupků u několika středočeských obcí, tak zkušenosti s projednáváním přestupků mám nejen jako obhájce pachatelů přestupků, ale i jako osoba, která o přestupcích spolurozhoduje.

Jsem rovněž advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném u Nejvyššího správního soudu pro ustanovování nemajetným osobám pro řízení před správními soudy. Jsem rovněž advokátem zapsaným ve velmi využívaném a osvědčeném seznamu advokátů vedeného u Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, a to již od roku 2013.

V současné době se lze se mnou, anebo s mými spolupracovníky kontaktovat v mé kanceláři, jejíž poloha je na okraji Prahy. To proto, abych umožnil klientům bezstarostně a poklidně zaparkovat, což v současné vnitřní Praze není skoro možné.

Krátké CV:

JUDr. Pavel Brach, advokát
Narozený dne: 22. 5. 1976.
Absolvent Střední odborné školy Náhorní (obor Knihkupce, maturita: 1994).
Absolvent Soukromého gymnázium Minerva (obor Veřejná správa a právo, maturita: 1996).
Absolvent Právnické fakulty Masarykovy Univerzity (obor Právo, Mgr. 2001, JUDr. 2003).
Praxe notářského koncipienta: 2001 – 2004.
Praxe advokátního koncipienta: 2004 – 2012.
Samostatná praxe advokáta: od 2013.
Jazykové znalosti: český jazyk (mateřský jazyk), německý jazyk (aktivně a plynule), anglický jazyk (komunikační úroveň), ruský jazyk (základy).

- JUDr. Pavel Brach, advokát -

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.