Vážení klienti, advokátní kancelář JUDr. Pavla Brach, LL.M., tímto oznamuje, že dne 20. 7. 2022 Úřad průmyslového vlastnictví provedl zápis slovní ochranné známky „BRACH LEGAL“. Uvedenou ochrannou známku je tedy na území České republiky a dále ze zahraničí s přesahem na území České republiky oprávněn užívat jen JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát. Každý, kdo tuto ochrannou známkou použije ke své činnosti bez souhlasu JUDr. Pavla Bracha, LL.M., advokáta, se dopouští porušení práv k ochranné známce a naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podle § 268 trestního zákoníku (Porušení práv k ochranné známce a jiným označením).

pdfOsvědčení o zápisu ochranné známky

Dne 7. 3. 2022 mně bylo avizováno, že došlo na území Belgie ke zneužití jména mé osoby a k porušení autorského práva k webovým stránkám advokátní kanceláře JUDr. Pavla Bracha, tím, že byly zfalšovány a zobrazovány na jiných doménových jménech, která mohou vyvolat v klientech dojem, že mně patří. V této souvislosti došlo u osob neznalých věci k vylákání vysoké částky v EUR, kdy mělo dojít prostřednictvím mé osoby k zaplacení dluhu vůči státu z důvodů daňových, přičemž se staly spíše obětí zásadního podvodu.

V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že nikdy v takových případech nežádáme platbu na náš účet, pokud se nejedná o žádané a tím i oprávněné platby odměny advokáta, o které by klient před tím nevěděl, anebo platby do advokátní úschovy na základě písemně uzavřené smlouvy o správě peněz.

Dále nepřijímám finanční půjčky, úvěry ani jiné finanční závazky, které musí být ode mne splaceny. Zároveň uvádím, že neuzavírám žádné smlouvy mezi nepřítomnými osobami (např. přes internet a e-mail) a smlouvy uzavírám v listinné podobě.

Vždy dbejte vysoké míry opatrnosti a pokud si nejste jisti e-mailem, který jste měli od mé advokátní kanceláře dostat, prosím, raději mě ještě jednou kontaktujte, určitě Vám podám další potřebné informace.

V případě pochybnostech ohledně osoby, se kterou jednáte, anebo uzavíráte smlouvy, prosím, nechte si prokázat totožnost takové osoby osobním či identifikačním průkazem potvrzující totožnost jednající osoby.

Pokud s klienty z nějakého důvodu nevedeme osobní komunikaci, pak i tak si ale vždy zakládám na tom, že se snažím demonstrovat naprostou otevřenost své osoby i své činnosti vůči klientům, přičemž transparentnost žádám i od klienta či zájemce o právní služby.

Současně s tím upozorňuji na to, že oficiální e-mailová adresa mé advokátní kanceláře zní Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a oficiální webové stránky mé advokátní kanceláře jsou pod doménovým jménem www.brachlegal.cz.

Současně s tím upozorňuji, že jsem zapsán v seznamu advokátů vedeném u České advokátní komory, jako orgánu veřejné kontroly, kde se také uvádí oficiální kontakt na mou advokátní kancelář a které můžete si dohledat pod tímto odkazem.

JUDr. Pavel Brach, advokát

Poměrně často se klienti obrací na kancelář JUDr. Pavla Bracha, advokáta, s dotazem, jak je to v situaci, kdy kupují, či dokonce koupili nemovitou věc (většinou je to třeba chalupa, chata), k níž ovšem nemají přístup po veřejné cestě. Obecně podle § 1032, odst. 1 občanského zákoníku platí, že soud nepovolí nezbytnou cestu, pokud převýší škoda na nemovité věci souseda zřejmě výhodu nezbytné cesty, pokud si stav dotyčný, který nezbytnou cestu žádá, způsobil nedostatkem přístupu z hrubé nedbalosti či úmyslně, anebo, pokud takový žádá nezbytnou cestu jen za účelem pohodlnějšího spojení. K tomuto posledně uvedenému se vyjadřovala i judikatura (založená zejména na rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2016, sp. zn. 22 Cdo 1499/2015).

Za nouzového stavu a stavu ohrožení státu lze podle zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona, mj. omezit svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací. Vláda je oprávněna v době trvání nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu nařídit zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území (§ 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona). Vláda takto může rozhodnut usnesením vyhlašovaným ve Sbírce zákonů.

Právní úprava smluv uzavíraných adhezním způsobem je aplikovatelná i na smluvní vztahy mezi podnikateli, a to za předpokladu, že jsou kumulativně naplněny dvě podmínky: (i) podmínka adhezní kontraktace ve smyslu § 1798 odst. 1 o. z. a (ii) podmínka podstavení druhé smluvní strany jakožto slabší strany ve smyslu § 433 o. z.

Od 1. 6. 2021 bude účinný nový zákon o evidenci skutečných majitelů (implementace směrnice AML 5). Toto je zásadní pro podnikatele podnikajících zejména v rámci právních uskupení – obchodních korporací (společností) a kteří do nynějška byli kryti zápisy jiných osob v obchodním rejstříku při vědomí, že oni sami v obchodním rejstříku vidět být nejsou a ani nechtějí být vidět.

V České republice některá protiprávní jednání nejsou hodnocena jako trestný čin, ale jako přestupek. Přestupky jsou řešeny správními orgány státu či při obcích. Přestupky, které mají nižší společenskou závažnost, lze postihnout peněžitou pokutou či jinou sankcí nepeněžitého charakteru. Pokud jde o přestupky, za které nelze uložit pokutu více než 100000 Kč, se považují za přestupky méně závažného charakteru a lze se jimi bránit u krajských soudů (v Praze u Městského soudu v Praze) správní žalobou, o které rozhoduje samosoudce takového prvoinstančního soudu.

Splňuje-li nemajetná osoba zákonné podmínky pro ustanovení zástupce, je třeba respektovat její rozumně odůvodněnou volbu konkrétního advokáta.

Splňuje-li tedy účastník řízení předpoklady pro ustanovení zástupce podle § 30 občanského soudního řádu a požádá-li o ustanovení konkrétní osoby svým zástupcem, přičemž tuto žádost opře o rozumné a věcně oprávněné důvody, pak je soud zpravidla povinen takové žádosti vyhovět. Nevyhoví-li, je povinen své rozhodnutí přezkoumatelným způsobem odůvodnit, jinak poruší právo účastníka na soudní ochranu ve spojení s jeho právem na právní pomoc.

pdfNález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1866/20, ze dne 1. 9. 2020

Zdroj: https://www.profipravo.cz

Vyžaduje-li účinná obhajoba advokáta prolomení povinnosti mlčenlivosti advokáta dle § 21 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, pak právo advokáta na obhajobu dle čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod nad touto povinností převáží. I v takových případech však advokát musí dbát oprávněných zájmů svého klienta a z povinnosti mlčenlivosti je vyňat jen v rozsahu nutném pro svou účinnou obhajobu. Tento rozsah je zásadně advokát oprávněn posoudit sám, a odpovědnost za porušení povinnosti mlčenlivosti proto nese jen tehdy, jestliže ZJEVNĚ ZNEUŽIL svého práva k účelu nezpůsobilému k jeho účinné obhajobě přispět.

Uskutečnění elektronického podání prostřednictvím datové schránky znamená „nahrazení“ uznávaného elektronického podpisu, který se jinak (při jiném způsobu elektronického podání) vyžaduje jako náležitost podání.

Je-li v České republice uváděn na trh vlastníkem ochranné známky či s jeho souhlasem léčivý přípravek v baleních o různých velikostech, přičemž jedna z velikostí těchto balení je v důsledku omezení vyplývajících z předpisů veřejného práva o nakládání s léčivými přípravky či v důsledku obvyklého výkonu práv a povinností podle těchto předpisů nezbytná pro skutečný přístup tohoto léčivého přípravku na trh v České republice, není vlastník ochranné známky oprávněn zakázat dovozci, jenž dováží do České republiky tento léčivý přípravek z členského státu Evropské unie (popř. státu tvořícího Evropský hospodářský prostor), ve kterém byl tento léčivý přípravek uveden na trh vlastníkem ochranné známky či s jeho souhlasem, uvádění tohoto léčivého přípravku na trh v České republice pouze proto, že dovozce tento léčivý přípravek před jeho uvedením na trh v České republice přebalil do balení o této velikosti.

pdfRozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2020, spis. značka: 23 Cdo 397/2020

Rozhodnutí, jímž bylo ve své podstatě rozhodnuto o nevině stěžovatele, a kterým byla de facto napravena předchozí pochybení správního orgánu, spočívající v opakovaně nedostatečně zjištěném skutkovém stavu věci, nelze klást k tíži stěžovatele, který nedostatečné zjištění předmětné rozhodné okolnosti namítal již od počátku řízení. Za období od zahájení správního řízení o správních deliktech by tedy stěžovateli měla být přiznána náhrada škody v podobě náhrady nákladů obhajoby, které mu v příčinné souvislosti s vedením řízení o správních deliktech vznikly, resp. náklady na právní zastoupení, které stěžovatel prokazatelně, a nakonec i účelně vynaložil. Opačný postup znamená porušení čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

pdfNález Ústavního soudu sp. zn. IV.ÚS 2841/19, ze dne 15. 12. 2020

Zdroj: https://www.profipravo.cz

Princip omezené důvěry v dopravě nelze vykládat tak, že řidič vždy musí předpokládat porušení pravidel silničního provozu jinými účastníky.

Dne 6. října 2020 byly Soudním dvorem Evropské unie vyneseny dva důležité rozsudky, které se dotýkají uchovávání a dalšího poskytování provozních a lokalizačních údajů o elektronické komunikaci. Jde o rozsudky Privacy International v. UK (C-623/17) a rozsudek La Quadrature du Net a další v. Francie a Belgie (C-511/18, C-512/18 a C-520/18).

Potýkáte se s exekucí na vyklizení nemovitosti na základě notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti? Vězte, že se s takovou exekucí potýkat nemusíte a lze takovou exekuci zastavit. Podkladem pro takovou exekuci totiž notářský zápis podle §71b notářského řádu obsahující svolení této osoby vyklidit nemovitost není. Toto potvrdil Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 26. 5. 2020, spis. značka: 26 Cdo 2085/2019. Podle Nejvyššího soudu ČR je tak dáno, že má-li povinnost vyklidit nemovitosti základ v ochraně vlastnického práva, nikoli v závazkovém právním vztahu (ten již zanikl anebo nikdy neexistoval), nemůže být předmětem dohody notářského zápisu podle ust. § 71b notářského řádu (not. ř.). Nelze tedy svolit k vykonatelnosti notářského zápisu podle ust. § 71b not. ř., má-li jím být poskytnuta ochrana vlastnického práva. Notářský zápis, jímž má být vymožena povinnost, která nevyplývá ze závazkového vztahu, nemá znaky notářského zápisu podle ust. § 71b not. ř., a není proto exekučním titulem. V případě potřeby klienta, který se s takovou exekucí potýká, je mu advokátní kancelář JUDr. Pavla Bracha, advokáta, k dispozici.

Zdroj: Profipravo.cz, 5.8.2020

V obchodních vztazích se často objevuje, že existuje škála vzájemně si dodávajících i vzájemně od sebe odebírajících podnikatelských osob. Vznikají mezi nimi i křížem pohledávky, které ovšem nelze započíst, neboť se nejedná o pohledávky vzájemně proti sobě jdoucí. Takové podnikatelské osoby se snaží tyto pohledávky (byť vzájemně nezapočitatelné) započíst. Tedy jedná se v takovém případě o jakýsi fakticky prováděný „vícestranný zápočet“ nebo „kruhový zápočet“ . Nejvyšší soud v takovém případě nemá za to, že se jedná o zápočet, ale o dohodu o zrušení nesplněného závazku (dluhu), neboť je zde absence „vzájemně započitatelného (stejnorodého) plnění“ mezi jednotlivými dvojicemi věřitelů.

Ústavní soud ČR se vyjádřil, jakým způsobem se má u obecných soudů provádět dokazování videozáznamem. Předně sdělil, že obecný soud nemá za povinnost sdělovat účastníkům řízení, jaký výsledek aktuálně dovozuje z provedeného důkazu videozáznamem (tedy není povinen sdělovat předběžný hodnotící úsudek o důkazu plynoucím z provedeného důkazního prostředku). Je však třeba, aby každý důkazní prostředek obecný soud řádně provedl. V případě dokazování přehráním videozáznamu, které je třeba považovat za specifický případ ohledání, je nutné, aby zaprotokoloval vše významné, co při přehrání videozáznamu vnímá svými smysly, a aby umožnil účastníkům řízení na to následně adekvátně procesně reagovat, a tím učinil své vnímání přezkoumatelným pro vyšší soudní instance. Ústavní soud dále konstatoval, že princip kontradiktornosti řízení znamená mimo jiné také to, že účastníci řízení nebudou překvapeni zcela nepředvídatelným výsledkem řízení. Soudy proto nesmí založit své rozhodnutí na skutkových zjištěních a právním posouzení, k nimž se strany během řízení nemohly vyjádřit a které znamenají zásadní obrat v řízení. Z toho plyne, že učiněné skutkové závěry a právní posouzení věci, na nichž je založeno rozhodnutí v civilní věci, nesmí být poprvé zmíněny teprve v odůvodnění rozhodnutí, neboť v takovém případě jsou pro účastníky řízení zcela nepředvídatelné.

pdfNález Ústavního soudu ČR ze dne 1. 9. 2020, spis. značka: IV. ÚS 1247/20

Zdroj: Ústavní soud, tisková zpráva č. 76/2020 ze dne 8. 9. 2020.

Vážení klienti. Prioritou naší advokátní kanceláře je, aby klienti i naši pracovníci byli zdraví, neboť jen tak můžou pro Vás vykonávat kvalitně a spolehlivě právní služby, které od nás žádáte. Uvítáme, když v případě návštěvy naší kanceláře dodržíte aktuální nezbytná bezpečnostní a zdravotní opatření a budete se s námi stýkat s rouškou, anebo respirátorem. Moc děkujeme za přívětivé přijetí této naší žádosti. JUDr. Pavel Brach, advokát & a tým jeho kanceláře.

Duševní útrapy spojené s usmrcením osoby blízké, které se projevily ve zdravotním stavu pozůstalých, jsou újmou, která nebyla způsobena přímo škodní událostí (zde dopravní nehodou). Přímou příčinou vzniku onemocnění byl až následek této škodní události – úmrtí blízkého člověka. Příčinná souvislost je proto dána mezi újmou na zdraví pozůstalých a úmrtím blízkého člověka (jejich syna a manžela). Jde proto o postižení druhotné oběti způsobené smrtí blízkého člověka a tuto újmu je nutno posuzovat (odškodnit) podle § 2959 o. z.

Soudní cesta zrušení a vypořádání spoluvlastnictví je volena tehdy, nemohou-li se spoluvlastníci shodnout na rozdělení spoluvlastnictví. Je v souladu se zákonem i ústavním pořádkem, jestliže za této situace náklady řízení zásadně nese ten, jenž byl v řízení neúspěšný, přičemž je primárně na obecných soudech, aby posoudily, který z účastníků procesního úspěchu skutečně dosáhl. Povaha řízení o zrušení podílového spoluvlastnictví sama o sobě neodůvodňuje obecné potlačení základního pravidla stanoveného o.s.ř. pro náhradu nákladů řízení (úspěch ve věci, § 142 odst. 1 o.s.ř.) ve prospěch výjimečného řešení podle § 150 osř. Základní pravidlo lze korigovat, nastanou-li okolnosti předvídané zejména v ustanovení § 142 odst. 2 až 3, § 143 a § 150 o.s.ř.

pdfNález Ústavního soudu ze dne 10. 6. 2020, spis. značka: III.ÚS 186/20.

Zdroj: Ústavní soud