Stále častěji se rodič obrací na naši advokátní kancelář s požadavkem na úpravu střídavé péče o nezletilé dítě. V praxi to znamená, že po určitou delší dobu v měsíci bude nezletilé dítě u jednoho rodiče a po určitou dobu u druhého z nich. V podstatě tak má nezletilé dítě dva domovy. Jedná se o institut, který má velmi evoluční vývoj, kdy se k němu soudy kloní stále častěji, pokud má aspoň jeden z rodičů o takovou formu výchovy o nezletilé dítě zájem a jsou-li k tomu vhodné podmínky. A právě o tyto podmínky jde, neboť mohou být určité podmínky, které takové formě výchovy mohou bránit. Soudy v České republice tak ale nemohou podle Ústavního soudu vyloučit střídavou péči pouze s obecným odkazem na nižší věk dítěte, ledaže se jedná o dítě závislé na matce z důvodu kojení.

Soudy jsou také povinny odůvodnit, z jakých konkrétních příčin je v daném případě kritérium nízkého věku jako překážka střídavé péče aplikováno (například ve smyslu možné nízké rozumové a volní vyspělosti nezletilého dítěte). Současně s tím Ústavní soud uvedl, že stabilita výchovného prostředí je důležitým faktorem při posuzování rozhodování o péči, ale i tak nemůže být sama o sobě argumentem pro vyloučení střídavé péče. Ústavní soud také uzavřel na tom, že se zvláštní pozorností by soudy měly změny modelu péče posuzovat ve věku kolem tří let dítěte, jelikož do té doby je obvykle dominantním pečujícím rodičem matka, kdy odmítnutí zvážení střídavé péče pouze s odkazem na stabilitu výchovného prostředí nezletilého by v této situaci variantu střídavé péče v podstatě neoprávněně vyloučilo navždy. Současně s tím Ústavní soud uvedl, že soudy ani nemohou podmiňovat střídavou péči požadavkem na harmonickou komunikaci rodičů, ale na druhou stranu jsou povinny sledoval otázku pracovního vytížení rodiče, což ovšem také nemůže být absolutní hledisko. Pokud totiž již ale nezletilé dítě chodí do předškolního či školního zařízení, pracovní vytíženost může tvořit překážku střídavé péče toliko v mimořádných případech, které brání rodiči postarat se o dítě v delších časových úsecích. Předmětná neschopnost rodiče vykonávat střídavou péči musí být v řízení fakticky prokázána, nepostačí pouhý odkaz na charakter zaměstnání, byť by bylo i z různých hledisek náročné (např. vedoucí lékař). Soudy také nemohou vyloučit střídavou péči s pouhým odkazem na možnost, že by se do péče o nezletilého mohly zapojovat rodiči blízké osoby.

pdfNález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2022, spis. značka: I. ÚS 3065/21.