Občanské a rodinné právo
Dědické právo
Pracovní právo
Práva duševního vlastnictví
Obchodní právo
Firemní právo
Právo nekalé soutěže
Správní a přestupkové právo
Trestní právo
Ústavní právo
Právo ochrany rostlin

Občanské a rodinné právo:

 • právní služby v oblasti nemovitostí, včetně bytů či nebytových prostor (převody nemovitostí, věcná břemena, zástavní práva, vydržení), s možným zastupováním před katastrálním úřadem,
 • právní služby ve věcech majetkových, spoluvlastnických vztahů, včetně řešení otázek zúžení či rozšíření společného jmění manželů,
 • právní služby týkající se zániku společného jmění manželů a jeho vypořádání, jakož i zrušení spoluvlastnictví k věci a jeho vypořádání,
 • otázky nájemního práva k bytu, nebytovému prostoru či k jiné věci a nájemného,
 • žaloby v občanskoprávních sporech,
 • porady a konzultace v občanskoprávních záležitostech,
 • právní služby v dědických věcech (včetně problematiky závěti, dědické nezpůsobilosti, vydědění, jakož i správce dědictví),
 • sepisování smluv (kupních, směnných, darovacích, příkazních a dalších) a dohod,
 • uplatňování nároků na náhradu škody a bezdůvodného obohacení,
 • zastupování při mimosoudním řešení občanskoprávních sporů,
 • ochrana osobnostních práv, uplatňování prostředků ochrany osobnosti, uplatňování práva na odpověď podle tiskového zákona, případně podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání,
 • rozvody manželství, zrušení registrovaného partnerství,
 • úprava poměrů a výživného k nezletilým dětem (střídavá/společná/výlučná péče rodičů/rodiče, ujednání o výživném a případně i dohoda o styku rodiče s nezletilým dítětem),
 • vyživovací povinnost manžela, anebo rozvedeného manžela

Dědické právo:

 • řešení pozůstalostních otázek,
 • zastupování dědiců u soudu a u notářky či notáře,
 • poradenství v případě vydědění,
 • právní opora v pořizování závětí,
 • poradenství v řešení majetkových otázek pro případ smrti
 • uplatňování nároků nepominutelného dědice.

Pracovní právo:

 • příprava či úprava pracovních smluv (vč. mzdových výměrů, úpravy dispozice s majetkem, ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, ochrany před konkurenčním jednáním, ochrany před nelegálním stahováním software a surfováním na internetu atd.),
 • příprava či úprava dokumentů souvisejících se změnou pracovního poměru (přeložení na jiný druh práce, přidělení k jinému zaměstnavateli),
 • příprava či úprava tzv. manažerských smluv,
 • řešení otázek ohledně zaměstnávání cizinců,
 • uplatňování nároku na náhradu škody z pracovně právních vztahů,
 • příprava dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, dohod o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí,
 • zajištění prevence právní odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích,
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti),
 • monitoring legislativy a průběžná aktualizace smluv a vnitřních předpisů,
 • příprava či úprava pracovních řádů upravujících veškerá práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele,
 • příprava či úprava speciálních směrnic (např. o užívání hardware, software a internetu, o cestovních náhradách, o benefitech zaměstnanců, o užívání služebního vozidla, jednotného stylu oblékání atd.),
 • posuzování platnosti zrušení pracovního poměru výpovědí či okamžitým zrušením,
 • dohody o skončení pracovního poměru (vč. ochrany obchodního tajemství a zákazu nekalé činnosti),
 • zastupování ve sporech souvisejících se skončením pracovního poměru (odstupné, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, plnění konkurenční doložky)

Práva duševního vlastnictví:

 • vymáhání autorských práv k autorskému dílu,
 • smlouvy o užití autorského díla,
 • smlouvy s výkonnými umělci,
 • úprava práv zaměstnavatele k zaměstnaneckému dílu,
 • úprava licencí výhradních a nevýhradních licenční a podlicenční smlouvy, licenční podmínky a další,
 • posouzení případného konfliktu domény s jinou doménou nebo ochrannou známkou či názvem firmy,
 • smlouvy o převodu domény, smlouvy o nájmu domény (vč. licenčních ujednání),
 • právní posouzení zásahu do práv k doméně,
 • řešení konfliktů ochranné známky s doménovým jménem,
 • zpracování kvalifikovaných výzev k převodu spekulativně registrovaných domén,
 • návrhy na předběžná opatření u soudu za účelem zákazu užívání či dispozice s doménou,
 • vymáhání převodu domény od konkurence nebo spekulantů,
 • registrace národních i mezinárodních ochranných známek,
 • vymáhání nároku z porušení práv k ochranné známce,
 • ochrana domény před nekalou soutěží v prostředí internetu, zastupování ve sporech před rozhodčími soudy či soudy ve sporech týkajících se domény

Obchodní právo:

 • komplexní vedení právní agendy podnikatelů - společností i fyzických osob,
 • smluvní agenda (příprava a zpracování smluvní dokumentace všech typů, příprava a zpracování nepojmenovaných smluv, právní posouzení návrhů obchodní smluvní dokumentace),
 • právní pomoc podnikatelům při vymáhání pohledávek z obchodního styku,
 • zastupování při mimosoudním řešení obchodněprávních sporů,
 • právní rozbory

Firemní právo:

 • zastupování společníků (akcionářů, anebo členů družstva), anebo členů statutárních orgánů na valných hromadách (členské schůzi družstva) bez jejich účasti,
 • založení obchodní společnosti (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva), obecně prospěšné společnosti, nadace, nadačního fondu a družstva (i bytového družstva), včetně zastupování před rejstříkovým soudem, živnostenským a finančním úřadem, případně před dalšími správními orgány,
 • založení, zřízení pobočky (organizační složky) zahraniční osoby (zahraniční společnosti, zahraniční fyzické osoby - podnikatele),
 • úprava vztahů mezi společníky ve společenské smlouvě a stanovách, vztahů mezi společníky a statutárními orgány či jejich členy,
 • příprava smluv o výkonu funkce jednatele a člena představenstva,
 • převody obchodních podílů (družstevních podílů) a akcií,
 • koncernové vztahy více společností,
 • organizace a příprava valných hromad a zasedání ostatních orgánů společnosti a družstev,
 • organizační zajištění jmenování a volby orgánů společnosti, či jejich členů, změny sídla společnosti či družstva a zajištění aktualizace zakladatelských dokumentů společnosti, anebo družstva,
 • zajištění schvalování účetních závěrek a včasných rozhodnutí o rozdělení zisku či úhradě ztráty,
 • zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti,
 • zajištění zápisů změn do obchodního rejstříku a zakládání zákonem stanovených listin do sbírky listin,
 • příprava a revize smluv a jiných dokumentů obchodně právní povahy,
 • vypracování rozborů, anebo stanovisek či poskytování poradenství v otázkách týkajících se některých institutů obchodního práva a jejich praktické aplikace,
 • poradenství v oblasti souběhu funkce jednatele či člena představenstva s pozicí vedoucího zaměstnance společnosti, včetně nabídky možností, za jakých je tento souběh přípustný
 • poradenství a případná příprava smluv o výkonu funkce orgánu společnosti nebo družstva,
 • řešení problematiky odpovědnosti jednatelů či členů kolektivních orgánů společnosti za škodu,
 • řešení problematiky práv jednatelů, členů představenstva (správních rad) a dozorčí rady (kontrolní komise v případě družstva) na odměnu za výkon funkce,
 • řešení otázky postavení a odpovědnosti prokuristů atd.,
 • zajištění likvidace společnosti, družstva či jiné právnické osoby (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadačního fondu, občanského sdružení, politické strany a hnutí apod.)

Právo nekalé soutěže:

 • posouzení nekalosoutěžního jednání konkurence,
 • uplatňování práv z nekalé soutěže (zabránění nekalé soutěže, bezdůvodné obohacení, náhrada škody a nemajetkové újmy) a zastupování v soudním řízení,
 • klamavá reklama, parazitování na pověsti, nebezpečí záměny,
 • trestněprávní aspekty nekalé soutěže.

Správní a přestupkové právo:

 • zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy, zejména v řízení stavebním, vodoprávním, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení před živnostenskými úřady apod.,
 • zastupování občanů i právnických osob v řízení před správními soudy v případech, kdy je nezákonným rozhodnutím státního orgánu zasaženo do práv či oprávněných zájmů jednotlivce (správní soudnictví),
 • sepisování návrhů na zahájení řízení, vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu,
 • právní poradenství ve věcech správního práva,
 • provádění právních rozborů a rešerší dotýkajících se problematiky správního práva,
 • podávání podnětu k zahájení přestupkového řízení (či jiného správně deliktního řízení) a podávání návrhu k zahájení přestupkového řízení v případě návrhového přestupku,
 • uplatňování nároku poškozeného na náhradu majetkové škody v přestupkovém řízení,
 • obhajoba přestupkově obviněného v přestupkovém řízení.

Trestní právo:

 • obhajoba obviněných,
 • uplatňování nároku poškozeného na náhradu majetkové škody, náhrady nemajetkové újmy i nároku na vydání bezdůvodného obohacení proti pachatelům trestných činů.

Ústavní právo:

 • právní pomoc v oblasti porušování lidských práv občanských svobod,
 • zastupování před soudy ve věcech ochrany lidských práv a občanských svobod,
 • zastupování ve věcech ochrany práv národnostních a etnických menšin,
 • zastupování v řízeních před Ústavním soudem,
 • vypracovávání a podávání ústavních stížností k Ústavnímu soudu ČR a zastupování v řízení o těchto ústavních stížnostech před tímto soudem,
 • vypracování a podávání stížností k Evropskému soudu pro lidská práva a zastupování v řízení o těchto stížnostech před tímto soudem,
 • právní servis při vyřizování víz a pobytu v ČR,
 • právní pomoc uprchlíkům,
 • zastoupení v azylovém řízení

Právo ochrany rostlin:

 • právní poradenství při naplňování záměru získat povolení dovozu souběžného přípravku - k jeho zavedení, uvedení na trh a použití v jiném členském státu, pokud tento stát stanoví, že přípravek na ochranu rostlin má stejné složení, jako přípravek na ochranu rostlin, který je již na jeho území povolen,
 • zastupování v řízení o žádosti o povolení k souběžnému obchodu s přípravkem na ochranu rostlin,
 • zastupování při kontrolách zákonných povinností prováděných Státní rostlinolékařskou správou či Českou inspekcí životního prostředí v případě, kdy předmětem je přípravek na ochranu rostlin,
 • poradenství ve věci označování přípravků na ochranu rostlin, popřípadě balení,
 • právní poradenství ve věcech použití přípravků na ochranu rostlin,
 • právní poradenství ve věci distribuce přípravků na ochranu rostlin, kontrol distribuce přípravků na ochranu rostlin, povinností spojených s distribucí přípravků na ochranu rostlin,
 • právní poradenství spojené s plněním zákonných povinností uchovávat dokumentaci o distribuci přípravků a dodržovat zásady správné distribuční praxe,
 • právní poradenství spojené s povinností distribuce přípravků na ochranu rostlin k profesionálnímu použití pouze osobám s osvědčením II. a III. stupně,
 • zastupování ve správních řízeních vedených u Státní rostlinolékařské správy či Ministerstva zemědělství, která se dotýkají přípravků na ochranu rostlin, anebo plnění povinností vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin a zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění,
 • zastupování ve správním soudnictví ve věcech, které se dotýkají přípravků na ochranu rostlin a plnění povinností vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin a zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění