Občanské a rodinné právo
Dědické a pozůstalostní právo
Pracovní právo
Práva duševního vlastnictví
Obchodní právo
Firemní právo
Právo nekalé soutěže
Správní a přestupkové právo
Trestní právo
Ústavní právo
Právo ochrany rostlin
Činnost příslušné osoby podle zákona na ochranu oznamovatelů (whistleblowerů)

Občanské a rodinné právo:

 • právní služby v oblasti nemovitostí, včetně bytů či nebytových prostor (převody nemovitostí, věcná břemena, zástavní práva, vydržení), s možným zastupováním před katastrálním úřadem,
 • právní služby ve věcech majetkových, spoluvlastnických vztahů, včetně řešení otázek zúžení či rozšíření společného jmění manželů,
 • právní služby týkající se zániku společného jmění manželů a jeho vypořádání, jakož i zrušení spoluvlastnictví k věci a jeho vypořádání,
 • otázky nájemního práva k bytu, nebytovému prostoru či k jiné věci a nájemného,
 • žaloby v občanskoprávních sporech,
 • porady a konzultace v občanskoprávních záležitostech,
 • právní služby v dědických věcech (včetně problematiky závěti, dědické nezpůsobilosti, vydědění, jakož i správce dědictví),
 • sepisování smluv (kupních, směnných, darovacích, příkazních a dalších) a dohod,
 • uplatňování nároků na náhradu škody a bezdůvodného obohacení,
 • zastupování při mimosoudním řešení občanskoprávních sporů,
 • ochrana osobnostních práv, uplatňování prostředků ochrany osobnosti, uplatňování práva na odpověď podle tiskového zákona, případně podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání,
 • rozvody manželství, zrušení registrovaného partnerství,
 • úprava poměrů a výživného k nezletilým dětem (střídavá/společná/výlučná péče rodičů/rodiče, ujednání o výživném a případně i dohoda o styku rodiče s nezletilým dítětem),
 • vyživovací povinnost manžela, anebo rozvedeného manžela

Dědické právo:

 • řešení pozůstalostních otázek,
 • zastupování dědiců u soudu a u notářky či notáře,
 • poradenství v případě vydědění,
 • právní opora v pořizování závětí,
 • poradenství v řešení majetkových otázek pro případ smrti
 • uplatňování nároků nepominutelného dědice.

Pracovní právo:

 • příprava či úprava pracovních smluv (vč. mzdových výměrů, úpravy dispozice s majetkem, ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, ochrany před konkurenčním jednáním, ochrany před nelegálním stahováním software a surfováním na internetu atd.),
 • příprava či úprava dokumentů souvisejících se změnou pracovního poměru (přeložení na jiný druh práce, přidělení k jinému zaměstnavateli),
 • příprava či úprava tzv. manažerských smluv,
 • řešení otázek ohledně zaměstnávání cizinců,
 • uplatňování nároku na náhradu škody z pracovně právních vztahů,
 • příprava dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, dohod o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí,
 • zajištění prevence právní odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích,
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti),
 • monitoring legislativy a průběžná aktualizace smluv a vnitřních předpisů,
 • příprava či úprava pracovních řádů upravujících veškerá práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele,
 • příprava či úprava speciálních směrnic (např. o užívání hardware, software a internetu, o cestovních náhradách, o benefitech zaměstnanců, o užívání služebního vozidla, jednotného stylu oblékání atd.),
 • posuzování platnosti zrušení pracovního poměru výpovědí či okamžitým zrušením,
 • dohody o skončení pracovního poměru (vč. ochrany obchodního tajemství a zákazu nekalé činnosti),
 • zastupování ve sporech souvisejících se skončením pracovního poměru (odstupné, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, plnění konkurenční doložky)

Práva duševního vlastnictví:

 • vymáhání autorských práv k autorskému dílu,
 • smlouvy o užití autorského díla,
 • smlouvy s výkonnými umělci,
 • úprava práv zaměstnavatele k zaměstnaneckému dílu,
 • úprava licencí výhradních a nevýhradních licenční a podlicenční smlouvy, licenční podmínky a další,
 • posouzení případného konfliktu domény s jinou doménou nebo ochrannou známkou či názvem firmy,
 • smlouvy o převodu domény, smlouvy o nájmu domény (vč. licenčních ujednání),
 • právní posouzení zásahu do práv k doméně,
 • řešení konfliktů ochranné známky s doménovým jménem,
 • zpracování kvalifikovaných výzev k převodu spekulativně registrovaných domén,
 • návrhy na předběžná opatření u soudu za účelem zákazu užívání či dispozice s doménou,
 • vymáhání převodu domény od konkurence nebo spekulantů,
 • registrace národních i mezinárodních ochranných známek,
 • vymáhání nároku z porušení práv k ochranné známce,
 • ochrana domény před nekalou soutěží v prostředí internetu, zastupování ve sporech před rozhodčími soudy či soudy ve sporech týkajících se domény

Obchodní právo:

 • komplexní vedení právní agendy podnikatelů - společností i fyzických osob,
 • smluvní agenda (příprava a zpracování smluvní dokumentace všech typů, příprava a zpracování nepojmenovaných smluv, právní posouzení návrhů obchodní smluvní dokumentace),
 • právní pomoc podnikatelům při vymáhání pohledávek z obchodního styku,
 • zastupování při mimosoudním řešení obchodněprávních sporů,
 • právní rozbory

Firemní právo:

 • zastupování společníků (akcionářů, anebo členů družstva), anebo členů statutárních orgánů na valných hromadách (členské schůzi družstva) bez jejich účasti,
 • založení obchodní společnosti (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva), obecně prospěšné společnosti, nadace, nadačního fondu a družstva (i bytového družstva), včetně zastupování před rejstříkovým soudem, živnostenským a finančním úřadem, případně před dalšími správními orgány,
 • založení, zřízení pobočky (organizační složky) zahraniční osoby (zahraniční společnosti, zahraniční fyzické osoby - podnikatele),
 • úprava vztahů mezi společníky ve společenské smlouvě a stanovách, vztahů mezi společníky a statutárními orgány či jejich členy,
 • příprava smluv o výkonu funkce jednatele a člena představenstva,
 • převody obchodních podílů (družstevních podílů) a akcií,
 • koncernové vztahy více společností,
 • organizace a příprava valných hromad a zasedání ostatních orgánů společnosti a družstev,
 • organizační zajištění jmenování a volby orgánů společnosti, či jejich členů, změny sídla společnosti či družstva a zajištění aktualizace zakladatelských dokumentů společnosti, anebo družstva,
 • zajištění schvalování účetních závěrek a včasných rozhodnutí o rozdělení zisku či úhradě ztráty,
 • zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti,
 • zajištění zápisů změn do obchodního rejstříku a zakládání zákonem stanovených listin do sbírky listin,
 • příprava a revize smluv a jiných dokumentů obchodně právní povahy,
 • vypracování rozborů, anebo stanovisek či poskytování poradenství v otázkách týkajících se některých institutů obchodního práva a jejich praktické aplikace,
 • poradenství v oblasti souběhu funkce jednatele či člena představenstva s pozicí vedoucího zaměstnance společnosti, včetně nabídky možností, za jakých je tento souběh přípustný
 • poradenství a případná příprava smluv o výkonu funkce orgánu společnosti nebo družstva,
 • řešení problematiky odpovědnosti jednatelů či členů kolektivních orgánů společnosti za škodu,
 • řešení problematiky práv jednatelů, členů představenstva (správních rad) a dozorčí rady (kontrolní komise v případě družstva) na odměnu za výkon funkce,
 • řešení otázky postavení a odpovědnosti prokuristů atd.,
 • zajištění likvidace společnosti, družstva či jiné právnické osoby (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadačního fondu, občanského sdružení, politické strany a hnutí apod.)

Právo nekalé soutěže:

 • posouzení nekalosoutěžního jednání konkurence,
 • uplatňování práv z nekalé soutěže (zabránění nekalé soutěže, bezdůvodné obohacení, náhrada škody a nemajetkové újmy) a zastupování v soudním řízení,
 • klamavá reklama, parazitování na pověsti, nebezpečí záměny,
 • trestněprávní aspekty nekalé soutěže.

Správní a přestupkové právo:

 • zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy, zejména v řízení stavebním, vodoprávním, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení před živnostenskými úřady apod.,
 • zastupování občanů i právnických osob v řízení před správními soudy v případech, kdy je nezákonným rozhodnutím státního orgánu zasaženo do práv či oprávněných zájmů jednotlivce (správní soudnictví),
 • sepisování návrhů na zahájení řízení, vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu,
 • právní poradenství ve věcech správního práva,
 • provádění právních rozborů a rešerší dotýkajících se problematiky správního práva,
 • podávání podnětu k zahájení přestupkového řízení (či jiného správně deliktního řízení) a podávání návrhu k zahájení přestupkového řízení v případě návrhového přestupku,
 • uplatňování nároku poškozeného na náhradu majetkové škody v přestupkovém řízení,
 • obhajoba přestupkově obviněného v přestupkovém řízení.

Trestní právo:

 • obhajoba obviněných,
 • uplatňování nároku poškozeného na náhradu majetkové škody, náhrady nemajetkové újmy i nároku na vydání bezdůvodného obohacení proti pachatelům trestných činů.

Ústavní právo:

 • právní pomoc v oblasti porušování lidských práv občanských svobod,
 • zastupování před soudy ve věcech ochrany lidských práv a občanských svobod,
 • zastupování ve věcech ochrany práv národnostních a etnických menšin,
 • zastupování v řízeních před Ústavním soudem,
 • vypracovávání a podávání ústavních stížností k Ústavnímu soudu ČR a zastupování v řízení o těchto ústavních stížnostech před tímto soudem,
 • vypracování a podávání stížností k Evropskému soudu pro lidská práva a zastupování v řízení o těchto stížnostech před tímto soudem,
 • právní servis při vyřizování víz a pobytu v ČR,
 • právní pomoc uprchlíkům,
 • zastoupení v azylovém řízení

Právo ochrany rostlin:

 • právní poradenství při naplňování záměru získat povolení dovozu souběžného přípravku - k jeho zavedení, uvedení na trh a použití v jiném členském státu, pokud tento stát stanoví, že přípravek na ochranu rostlin má stejné složení, jako přípravek na ochranu rostlin, který je již na jeho území povolen,
 • zastupování v řízení o žádosti o povolení k souběžnému obchodu s přípravkem na ochranu rostlin,
 • zastupování při kontrolách zákonných povinností prováděných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským či Českou inspekcí životního prostředí v případě, kdy předmětem je přípravek na ochranu rostlin,
 • poradenství ve věci označování přípravků na ochranu rostlin, popřípadě balení,
 • právní poradenství ve věcech použití přípravků na ochranu rostlin,
 • právní poradenství ve věci distribuce přípravků na ochranu rostlin, kontrol distribuce přípravků na ochranu rostlin, povinností spojených s distribucí přípravků na ochranu rostlin,
 • právní poradenství spojené s plněním zákonných povinností uchovávat dokumentaci o distribuci přípravků a dodržovat zásady správné distribuční praxe,
 • právní poradenství spojené s povinností distribuce přípravků na ochranu rostlin k profesionálnímu použití pouze osobám s osvědčením II. a III. stupně,
 • zastupování ve správních řízeních vedených u Státní rostlinolékařské správy či Ministerstva zemědělství, která se dotýkají přípravků na ochranu rostlin, anebo plnění povinností vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin a zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění,
 • zastupování ve správním soudnictví ve věcech, které se dotýkají přípravků na ochranu rostlin a plnění povinností vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin a zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění

Činnost příslušné osoby podle zákona na ochranu oznamovatelů (whistleblowerů)

Advokát rovněž vykonává činnosti příslušné osoby pro věci týkající se ochrany whistleblowerů. Podniky, které musí plnit povinnosti podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, mohou požádat advokáta o poskytnutí informace vedoucí k navázání spolupráce. Advokát je schopen Váš podnik připravit k plnění povinností i k převzetí funkce příslušné osoby mimo jiné k přijímání oznámení podle tohoto zákona.