Civilno in družinsko pravo:

 • pravne storitve na področju nepremičnin, vključno s stanovanji ali nestanovanjskimi prostori (prenos nepremičnin, stvarna bremena, zastavne pravice, priposestvovanja),
 • pravne storitve v zadevah premoženjskih, solastniških razmerij,
 • vprašanje najemne pravice do stanovanja, nestanovanjskega prostora ali do druge zadeve in najemnine,
 • tožbe v civilnopravnih sporih,
 • svetovanja in konzultacije v civilnopravnih zadevah,
 • pravne storitve v dednih zadevah,
 • sestavljanje pogodb in sporazumov,
 • uveljavljanje zahtevkov za nadomestilo škode in neupravičene obogatitve,
 • varstvo osebnostnih pravic, uveljavljanje sredstev varstva posameznika, uveljavljanje pravice do odgovora na podlagi zakona o tisku ali zakona o radijskem in televizijskem oddajanju,
 • ureditev razmerij in preživnine do mladoletnih otrok in ločitvena vprašanja

Dedno pravo

 • reševanje zapuščinskih vprašanj,
 • zastopanje dedičev na sodišču in pred notarjem ali notarko,
 • svetovanje v primeru razdedinjenja,
 • pravno podporo pri pripravi oporok,
 • svetovanje glede premoženjskih vprašanj v primeru smrti.
 • uveljavljanje zahtevkov nenominalnega dediča

Delovno pravo:

 • priprava ali ureditev delovnih pogodb,
 • priprava ali ureditev dokumentov v povezavi s spremembo delovnega razmerja,
 • priprava ali ureditev t. i. menedžerskih pogodb,
 • uveljavljanje zahtevka o nadomestilu škode iz delovno pravnih razmerij,
 • zagotovitev prevencije pravne odgovornosti za škodo v delovnopravnih razmerjih,
 • spremljanje zakonodaje in sprotna posodobitev pogodb in notranjih predpisov,
 • priprava ali ureditev delovnih redov, ki urejajo vse pravice in dolžnosti zaposlenih in delodajalca,
 • presojanje veljavnosti prekinitve delovnega razmerja z odpovedjo ali takojšnjo prekinitvijo,
 • sporazumi o prenehanju delovnega razmerja,
 • zastopanje v sporih v povezavi s prenehanjem delovnega razmerja

Pravice intelektualne lastnine:

 • izterjava avtorskih pravic od avtorskega dela,
 • pogodbe o uporabi avtorskega dela,
 • ureditev licenc,
 • domenska problematika,
 • reševanje konfliktov blagovne znamke z domenskim imenom,
 • registracija blagovnih znamk,
 • izterjava zahtevka zaradi kršitve pravic do blagovne znamke,
 • varstvo domene pred nelojalno konkurenco

Trgovinsko pravo:

 • kompleksno vodenje pravnega programa podjetnikov - družb in fizičnih oseb,
 • pogodbeni program (priprava in obdelava pogodbene dokumentacije vseh tipov, priprava in obdelava brezimenskih pogodb, pravna presoja predlogov trgovinske pogodbene dokumentacije),
 • pravna pomoč podjetnikom pri izterjevanju terjatev, ki so nastale med podjetniki in državljani,
 • zastopanje pri izvensodnem reševanju trgovinskopravnih sporov

Pravo gospodarskih družb:

 • zastopanje družbenikov ali članov poslovodnih organov na skupščinah brez njihove udeležbe,
 • ustanovitev trgovske družbe (javne trgovske družbe, komanditne družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe, zadruge), društva, sklada, strukturnega sklada in zadruge (tudi stanovanjske zadruge), vključno z zastopanjem pred registrskim sodiščem, uradom za izdajo obrtnega dovoljenja in finančnim uradom ter drugimi upravnimi organi,
 • ustanovitev podružnice (organizacijske sestavine) tujca (tuje družbe, tuje fizične osebe - podjetnika),
 • ureditev razmerij med družbeniki v družbeni pogodbi in statutih, razmerij med družbeniki in poslovodnimi organi ali njihovimi členi,
 • prenosi poslovnih deležev (zadružnih deležev) in delnic,
 • koncernski odnosi več družb,
 • organizacija in priprava skupščin in zasedanj ostalih organov družbe in zadrug,
 • organizacija imenovanj in volitev organov družbe ali njenih članov, spremembe sedeža družbe ali zadruge in posodobitev ustanovitvenih dokumentov družbe ali zadruge,
 • priprava in revizija pogodb in drugih dokumentov trgovinsko pravnega značaja,
 • svetovanje in morebitna priprava pogodb o izvajanju funkcije organa družbe ali zadruge,
 • reševanje problematike odgovornosti poslovodij ali članov kolektivnih organov družbe ali zadruge za škodo,
 • reševanje problematike pravic poslovodij, članov uprave (upravnih odborov) in nadzornega sveta (kontrolne komisije v primeru zadruge) do nadomestila za izvajanje funkcije
 • reševanje vprašanja položaja in odgovornosti prokuristov itd.,
 • likvidacija družbe, zadruge ali druge pravne osebe (javnega podjetja, sklada, strukturnega sklada, civilnega združenja, politične stranke in gibanja ipd.)

Pravo nelojalne konkurence:

 • presoja nelojalnega delovanja konkurence,
 • uveljavljanje pravic iz nelojalne konkurence (preprečitev nelojalne konkurence, neupravičene obogatitve, nadomestilo premoženjske in nepremoženjske škode) in zastopanje v sodnem postopku,
 • zavajajoč oglas, okoriščanje s slovesom, verjetnost zmede,
 • kazenskopravni vidiki nelojalne konkurence.

Upravno in prekrškovno pravo:

 • zastopanje udeležencev upravnega postopka pred organi državne uprave in samouprave, predvsem pri postopku gradnje, postopku v zadevah zemljiške knjige, vodopravnem postopku, postopku na uradu za izdajo obrtnega dovoljenja ipd.,
 • zastopanje na področju kmetijskega prava,
 • zastopanje državljanov in pravnih oseb v postopku pred upravnimi sodišči v primerih, ko nezakonita odločba državnega organa prizadene pravice ali legitimne interese posameznika (upravno sodstvo),
 • sestavljanje predlogov za uvedbo postopka, izjav, pritožb ali drugih vložitev upravnemu organu,
 • pravno svetovanje v zadevah upravnega prava,
 • izvajanje pravnih analiz in raziskav, ki se tikajo problematike upravnega prava,
 • vlaganje pobude za uvedbo postopka o prekršku (ali drugega upravno deliktnega postopka) in vlaganje predloga za uvedbo postopka o prekršku v primeru prekrška med bližnjima osebama.
 • uveljavljanje zahtevka oškodovanca za nadomestilo premoženjske škode v prekrškovnem postopku,
 • zagovor prekrškovno obdolženega v prekrškovnem postopku

Kazensko pravo:

 • zagovor obdolženih,
 • uveljavljanje zahtevka oškodovanca za nadomestilo premoženjske škode, nadomestila nepremoženjske škode in zahtevka za vračilo neupravičene obogatitve proti storilcem kazenskega dejanja

Ustavno pravo:

 • pravna pomoč na področju kršenja človekovih pravic državljanskih svoboščin,
 • zastopanje pred sodišči v zadevah varstva človekovih pravic in državljanskih svoboščin,
 • zastopanje v postopkih pred Ustavnim sodiščem,
 • oblikovanje in vložitev ustavnih pritožb na Ustavno sodišče Češke republike in zastopanje v postopkih teh ustavnih pritožb pred tem sodiščem,
 • oblikovanje in vložitev pritožb na Evropsko sodišče za človekove pravice in zastopanje v pritožbenih postopkih pred tem sodiščem,
 • pravni servis pri urejanju viz in bivanja v Češki republiki,
 • pravna pomoč beguncem,
 • zastopanje v azilnem postopku

Pravo zaščite rastlin in distribucije pesticidov:

 • pravno svetovanje pri uresničevanju namena pridobiti dovoljenje za uvoz vzporednega pripravka - za njegovo vpeljavo, uvedbo na trg in uporabo v drugi članski državi, če ta država določa, da ima pripravek za zaščito rastlin enake sestavine kot pripravek za zaščito rastlin, ki je že dovoljen na njenem ozemlju.
 • zastopanje v postopku vloge za dovoljenje vzporedne trgovine z pripravkom za zaščito rastline,
 • zastopanje v kontrolah zakonskih obveznosti, ki jih izvaja Osrednij inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) ali Češki inšpektorat za okolje (Česká inspekce životního prostředí) v primeru, ko je predmet pripravek za zaščito rastlin,
 • svetovanje v zadevi označevanja pripravkov za zaščito rastlin oziroma pakiranja,
 • pravno svetovanje v zadevah uporabe pripravkov za zaščito rastlin,
 • pravno svetovanje v zadevi distribucije pripravkov za zaščito rastlin, kontrol distribucije pripravkov za zaščito rastlin, dolžnosti, povezanih z distribucijo pripravkov za zaščito rastlin,
 • pravno svetovanje, povezano s izpolnjevanje zakonskih dolžnosti hranjenja dokumentacije o distribuciji pripravkov in upoštevati načela pravilne distribucijske prakse,
 • pravno svetovanje, povezano z dolžnostmi distribucije pripravkov za zaščito rastlin za profesionalno uporabe le osebam s spričevalom II. in III. stopnje,
 • zastopanje v upravnih postopkih, ki se vodijo pri Državni upravi za zaščito rastlin ali Ministrstvu za kmetijstvo (Ministerstvo zemědělství), ki se tikajo pripravkov za zaščito rastlin, ali izpolnjevanje dolžnosti, ki izhajajo mdr. iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1107/2009, o uvedbi pripravkov za zaščito rastlin in zakona št. 326/2004 Sb., o skrbi za zaščito rastlin, kot je bil spremenjen,
 • zastopanje v upravnem sodstvu v zadevah, ki se tikajo pripravkov za zaščito rastlin in izpolnjevanja dolžnosti, ki izhajajo iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1107/2009, o uvedbi pripravkov za zaščito rastlin in zakona št. 326/2004 Sb., o oskrbi za zaščito rastlin, kot je bil spremenjen