Od 1. 6. 2021 bude účinný nový zákon o evidenci skutečných majitelů (implementace směrnice AML 5). Toto je zásadní pro podnikatele podnikajících zejména v rámci právních uskupení – obchodních korporací (společností) a kteří do nynějška byli kryti zápisy jiných osob v obchodním rejstříku při vědomí, že oni sami v obchodním rejstříku vidět být nejsou a ani nechtějí být vidět.

Podle tohoto zákona jsou obchodní korporace (např. s.r.o., a.s. apod.) povinny aktualizovat zapsané údaje do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Korporace, které dosud nezapsaly žádné údaje o svých skutečných majitelích, tak musí učinit bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti, jinak se vystaví riziku sankcí. Ostatní evidující osoby musí zajistit zápis evidovaných údajů do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti; respektive do šesti měsíců, pokud nemají v evidenci dosud žádný zápis. Právnická osoba, která má skutečného majitele, nebo svěřenský správce právního uspořádání (zpravidla svěřenecké fondy), se pro účely zákona nazývají evidujícími osobami. Pokud jde o obchodní korporace (s.r.o., a.s. apod.), pak skutečný majitel je nově definován jako fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem.

Koncovým příjemcem je v obchodní korporaci (s.r.o., a.s. apod.) osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání, a tento prospěch dále nepředává; přičemž koncovým příjemcem je podle tohoto zákona každá

  • osoba, která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace větší než 25 procent, a tento podíl na prospěchu dále nepředává (uplatní se vyvratitelná domněnka, že podíl na prospěchu předáván není);
  • osoba s koncovým vlivem, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání, přičemž osobou s koncovým vlivem je podle tohoto zákona každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona o obchodních korporacích.

Pro případ, že nelze žádného skutečného majitele určit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po evidující osobě rozumně požadovat, nebo je-li osobou s koncovým vlivem v korporaci právnická osoba, která nemá skutečného majitele podle tohoto zákona, uplatní se nevyvratitelná domněnka uvedená v tohoto zákona, dle které je skutečným majitelem každá osoba ve vrcholném vedení. Osobou ve vrcholném vedení je podle nového zákona každá fyzická osoba, která zajišťuje každodenní nebo pravidelné řízení výkonu činností právnické osoby, jako je obchodní vedení, a přitom je členem statutárního orgánu (nebo osobou v obdobném postavení nebo zastupuje právnickou osobu v tomto orgánu), nebo je přímo podřízena statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jeho členovi.

Zápisy do evidence skutečných majitelů budou prováděny soudy či notáři a kdokoli bude mít možnost získat z evidence skutečných majitelů (částečný) výpis platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby.

Evidující osoba musí rovněž zajistit, aby zapsané údaje o skutečném majiteli odpovídaly skutečnému stavu a zápis bez zbytečného odkladu aktualizovat.

Nesplnění povinnosti zapsat skutečného majitele znemožní vyplácet podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku (takzvaný podíl na prospěchu). Pokud obchodní korporace nebude mít zapsaného skutečného majitele v evidenci, nesmí mu, ani právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem, vyplatit podíl na prospěchu. Obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na prospěchu ani subjektu, který nemá v evidenci zapsaného skutečného majitele. Pokud není zápis napraven včas a podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích není vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, právo na podíl na prospěchu zaniká. Pokud by statutární orgán obchodní korporace i přes nesplnění uvedené podmínky rozhodl o výplatě prospěchu, nejednal by s péčí řádného hospodáře.

Skutečný majitel, který nebude v evidenci zapsán, nesmí dále při rozhodování na valné hromadě obchodní korporace vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako její jediný společník. Stejně tak nesmí ani právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jež nemají v evidenci zapsaného skutečného majitele, vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako jediný společník obchodní korporace. Usnesení valné hromady nebo rozhodnutí jediného společníka v rozporu s touto právní úpravou bude neplatné. Neplatnosti bude možné se domáhat u soudu v subjektivní tříměsíční lhůtě a objektivní lhůtě jednoho roku. Případně bude možné po statutárním orgánu žádat náhradu škody způsobené obchodní korporaci tím, že nezajistil řádný a včasný zápis skutečného majitele do evidence.

Dle zákona dále bude možné evidujícím osobám, které nezajistí zápis údajů do evidence skutečných majitelů, a osobám, které neposkytly evidující osobě potřebnou součinnost, uložit pokutu až do výše 500 000 CZK.

V případě pomoci v úkonech vedoucích k nápravě stavu ve společnosti, které možná máte, požádejte kancelář JUDr. Pavla Bracha, advokáta, který Vám je proto k dispozici. Postačí ji pouze kontaktovat a řešení se najde.

V Praze dne 18.1.2021.
JUDr. Pavel Brach, advokát