Při stanovování výživného na dítě mohou soudy za určitých okolností zohlednit i peníze, které plátce dostává od svých rodičů. Vyplývá to z nálezu Ústavního soudu (ÚS), zpřístupněného v internetové databázi. Dítě má podle soudu právo podílet se na dobré životní úrovni otce či matky, a to i v případě, že příjmy rodiče nepocházejí z vlastní výdělečné činnosti, ale od rodiny.

JUDr. Pavel Brach, advokát, oznamuje,

 

že počínaje měsícem května 2013 rozšiřuje právní služby o ověřování podpisů ve formě prohlášení advokáta o pravosti podpisů a o úschovy peněz a listin za účelem splnění závazku ze smluv uzavíranými klienty.

Pochopitelně, též v tomto případě platí, že výkon uvedených služeb bude prováděn s ohledem na zájmy klienta a zpravidla kdykoliv dle potřeby klienta.

 

V Praze dne 13. 5. 2013
JUDr. Pavel Brach

Koncem března schválila Poslanecká sněmovna ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, jejímž hlavním cílem je zlepšení platební morálky firem. Nově bude v zákoně stanovena maximální lhůta splatnosti v délce 60 dnů a také sankce za její nedodržení. Novela byla odeslána k projednání do Senátu, a pokud ji senátoři schválí, začne platit prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Ústavní soud dne 25. 4. 2013, s účinností ode dne vyhlášení ve Sbírce zákonů, zrušil vyhlášku č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Ústavní soud došel k závěru, že přiznané náklady podle této vyhlášky se pravidelně dostávají do hrubého nepoměru k žalované hodnotě sporu. Tímto způsobem dochází k sankcionování neúspěšné strany řízení, přičemž výše uložených nákladů je v rozporu s principem proporcionality sankcí. Dochází tak de facto k ukládání sankce bez zákona. Přísudková vyhláška se tak dostává do rozporu s článkem 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Přiznané náklady by neměly být nepřiměřené povaze a hodnotě sporu.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský vydal jako soudce zpravodaj ve věci sp. zn. III. ÚS 772/13 usnesení, v němž byly vyloženy podmínky posouzení přípustnosti a včasnosti ústavní stížnosti v návaznosti na účinnost novely občanského soudního řádu a zákona o Ústavním soudu č. 404/2012 Sb., která od 1. 1. 2013 změnila pojetí přípustnosti dovolání v občanském soudním řízení. V usnesení se uvádí, že jakákoliv námitka spočívající v tvrzení o porušení ústavně zaručených základních práv a svobod rozhodnutím či postupem odvolacího soudu je uplatnitelná nejprve v dovolacím řízení, neboť je otázkou právního posouzení věci.

 

Text usnesení je nyní rovněž uveřejněn na: http://kraken.slv.cz/III.%C3%9AS772/13
Zdroj: Ústavní soud ČR, 18. 4. 2013 a server SALVIA ( www.slv.cz).

Státní rostlinolékařská správa na své webové prezentaci uveřejnila instruktážní film ohledně postupu, jak získat osvědčení způsobilosti pro nakládání přípravků na ochranu rostlin.

Přijede-li řidič do obce po pozemní komunikaci, která není osazena dopravní značkou „Obec“, neznamená to, že by nebyl povinen dodržovat maximální povolenou rychlost v obci stanovenou v § 18 odst. 4 zákona o silničním provozu. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který řešil přestupek řidiče z Děčínska.

Muž byl hlídkou Policie ČR zastaven poté, co v Děčíně ve 21:25 hodin projel měřeným úsekem rychlostí 108 km/h. Za toto jednání (a také za vjezd do zákazu vjezdu) mu byla uložena pokuta 5 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na dobu šesti měsíců. Řidič pokutu odmítl s tím, že vjel do města po silnici, na níž není značka začátek obce, a proto nebyl povinen respektovat maximální povolenou rychlost 50 km/h.

Dne 1. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), a dále vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (dále jen „vyhláška“).

kancelářOd. 1. dubna 2013 bude pro naše klienty otevřena nová kancelář. Věříme, že v příjemných prostorách bude řešení Vašich případů neustále výborné.

webDne 4. března 2013 spouštíme nové webové stránky. Naleznete zde mj. aktuální informace, portfolio služeb, reference ad. Naše stránky jsou on-line dveře do naší kanceláře.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.