Sdělení JUDr. Pavla Bracha, advokáta, o nesouhlasu s transpozicí směrnice DA5 v podobě projednávané v Poslanecké sněmovně (stav: březen 2018) a o souhlasu s postupem stavovských komor proti snahám podvazovat advokáta a zasahovat do elementárních práv klienta ve vztahu k povinnostem advokáta.

JUDr. Pavel Brach, advokát, vyslovuje souhlas s postupem České advokátní komory, Notářské komory a Komory daňových poradců, které odmítly transpozici směrnice Rady (EU) č. 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU (dále již jen „DA5“), tak, jak aktuálně zamýšlí provést český zákonodárce – nutno dodat, že nad rámec této směrnice a z vlastní iniciativy.

Zákonodárce, ač mu to směrnice neukládá, předpokládá zavedení oprávnění požadovat informace (údaje a dokumenty!) nikoliv od poplatníka daně, ale bez jeho účasti od třetí osoby (advokáta), které dotčená soukromá osoba (klient) svěřila řadu informací na základě ústavně chráněného vztahu důvěrnosti, zajištěného zákonem založené povinnosti mlčenlivosti. Tím dochází nepochybně nejenom k realizaci politické libovůle státu mít informace o všech a pokud možno ovšem, ale především popírá sám sebe, neboť již v minulosti Ústavní soud důrazně konstatoval, že „zákonná povinnost mlčenlivosti svědčící advokátovi je povinností státem přikázanou, a tedy i obecně chráněnou“ (danou problematikou se v řadě případů zabývaly též Nejvyšší soudy ČR – viz např. rozsudek NSS ČR z 6. 6. 2012, č. j. 6 Ads 30/2012-47: „Povinnost mlčenlivosti advokáta je základním předpokladem pro poskytování právní pomoci.“).

Příloha: pdfStanovisko ČAK ze dne 19.3.2018

V Praze dne 19.3.2018
JUDr. Pavel Brach, advokát